azithromycin Tabletten ip 500 €52.24

Všeobecné poznámky k hudebnímu oboru

Kritéria pro zařazování žáků do stupňů vzdělávání a do ročníků:

Přípravné studium:  děti od 5 let

I. stupeň základního studia: děti od 7 let

II. stupeň základního studia: děti od 14 let

  • přihlásí-li se ke studiu žák starší než je spodní věková hranice uvedená v předchozích bodech, je zařazen do ročníku odpovídajícímu jeho schopnostem, dovednostem a mentálnímu vývoji na základě komisionální zkoušky
  • přejde-li žák v průběhu studia na jiný nástroj, začíná plnit osnovy daného nástroje od ročníku, který odpovídá jeho schopnostem, dovednostem a mentálnímu vývoji na základě komisionální zkoušky
  • žák může ve výjimečných případech postoupit do vyššího ročníku v pololetí na základě komisionální zkoušky
  • žák, který má specifické předpoklady pro vzdělávání, tempo práce a vyžaduje-li jeho učební proces odlišné metody potřebné k výchovně vzdělávacímu procesu, bude se souhlasem rodičů, ředitele školy, pedagoga a po srovnávací komisionální zkoušce pracovat dle individuálního vzdělávacího plánu, který mu vypracuje pedagog a který bude zanesen do třídní knihy 

Přípravné studium

Přípravná hudební výchova je určena pro děti se zájmem o hudbu. Pomocí cílené výuky, která je pojata hravou formou, jsou vytvářeny a dále rozvíjeny hudební schopnosti, dovednosti a návyky, týkající se pěveckých, poslechových, instrumentálních a pohybových aktivit. Součástí práce pedagoga je nejen vedení a hodnocení žáka, ale i citlivé usměrňování zájmu dítěte se zřetelem na jeho další studium v umělecké škole.

Varianta A

Žáci, kteří nejsou na počátku školního roku rozhodnuti pro hru na konkrétní hudební nástroj či zpěv, navštěvují hodiny Přípravné estetické výchovy /viz výše/, kde je hlavním záměrem zjistit zájem dítěte, jeho úroveň, schopnosti, aby bylo možné profilovat dále rozvoj jeho osobnosti. Výuka je dotována 2 vyučovacími hodinami týdně, přičemž od druhého pololetí může žák začít navštěvovat výuku hry na zvolený nástroj či zpěv ve skupinkách, s časovou dotací  půl hodiny týdně.

Varianta B

Tato varianta je určena žákům s vyhraněným zájmem o hru na zvolený nástroj či zpěv. Jejich vyučování je organizováno formou Přípravné hudební výchovy – PHV, která je dotována 2 vyučovacími hodinami týdně, přičemž 1 vyučovací hodina náleží kolektivní výuce Přípravné hudební výchovy /PHV/ a 1 hodina je věnována individuální či skupinové hře na nástroj či zpěvu. Kolektivní výuka přípravné hudební výchovy je tak předstupněm Hudební nauky /HN/ v dalších ročnících.

« Zpět na přehled oboru