Přijímání uchazečů ke studiu

Noví uchazeči o studium jsou, po jejich přihlášení se ke studiu, přijímáni uměleckou ředitelkou školy na základě provedení talentové zkoušky a protokolárního vyjádření předsedy tříčlenné komise. Obsahem přezkoušení uchazeče o studium jsou v oboru tanečním hudební a pohybové schopnosti, rytmické cítění, fyzická a duševní způsobilost.

V hudebním oboru zejména sluch, rytmické cítění, hudební paměť, v oboru výtvarném schopnost prostorového, barevného a tvarového vnímání, vyjadřovací schopnosti výtvarným projevem podle skutečnosti a podle představy.

V oboru literárně – dramatickém schopnost tvořivě zobrazit určité jednání a chování, pohybové a verbální předpoklady.

Do vyšších ročníků postupují žáci na základě vykonání ročníkových zkoušek a obdržení vysvědčení za uplynulý ročník.