Přihláška ke studiu

Výše uvedené údaje slouží pouze pro potřebu školy a bude s nimi nakládáno ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.

Svými podpisy potvrzují rodiče nebo zákonní zástupci žáka jeho přihlášení k výuce. Zároveň se zavazují zajistit jeho řádnou docházku do vyučování, včetně účasti na vystoupeních, souvisejících s výukou a prezentací žáků. Plnoletí zájemci o studium se přihlašují sami. Přihlášení ke studiu a zahájení docházky je rovněž zavazující k řádné platbě předem stanovené výše a termínu splatnosti školného.

V hudebním oboru jsou u příslušného nástroje a u pěvecké hlasové výchovy další povinné předměty:

a) od přípravné hudební výchovy až do 5. roč. včetně – hudební nauka

b) dle příslušného ročníku navštěvovat: čtyřruční hru, klavírní improvizaci, komorní nebo souborovou hru, komorní nebo sborový zpěv.

Studium na základní umělecké škole může být ukončeno:

a) poruší-li žák závažným způsobem školní řád

b) ze zdravotních důvodů nebo z důvodu přestěhování se do vzdáleného místa *

c) ke konci pololetí, požádá-li o to písemně žák, za nezletilého žáka jeho zákonní zástupci *

d) k 30. červnu

e) neplatí-li žák řádně školné

* Při ukončení docházky ze strany žáka je nutná písemná odhláška.

Bez písemné odhlášky, je žák evidován a vzniká mu povinnost hradit školné v období od podání přihlášky do podání odhlášky!

Fotografie a video

Rodiče nebo zákonní zástupci žáka souhlasí s tím, že škola pořizuje fotografie a videozáznamy z akcí školy a používá je

k prezentaci výsledků žáků, k archivaci a k umístění na webových stránkách školy. Zveřejňované fotografie nebo videozáznamy jsou pečlivě vybírány a nejsou spojovány s dalšími osobními údaji žáků.

Doprava na vystoupení

Rodiče nebo zákonní zástupci žáka souhlasí s tím, že na akce školy konané mimo město Blansko budou žáci dopravováni autobusy renomovaných dopravců, příp. osobními vozy s proškolenými řidiči.