Kontrolní a informační systém školy

Kontrolní činnost vedení školy vychází z podmínek a charakteru školy a zabezpečuje potřebnou zpětnou vazbu. Průběžná kontrola je zaměřována na plnění pracovních povinností zaměstnanců školy, realizace stanovených úkolů, vedení požadované dokumentace. Velmi účinným nástrojem pro kontrolu výsledků pedagogů i školy jako celku je veřejná kontrola – prezentace žáků a týmů na veřejnosti při akcích, jak v regionu, tak i na vyšších stupních reprezentace. Vnitřní i vnější informační systém vychází z podmínek školy. Přenos informací mezi vedením školy a pedagogy je prováděn průběžně, při denním styku, dále na operativních poradách, předmětových komisích a pedagogických radách. Pro dostatečnou informovanost rodičů jsou pořádány třídní přehrávky, vystoupení, umožněn vstup do hodin a přímé konzultace s pedagogy nebo vedením školy. Největším zdrojem kontroly jsou však četná veřejná vystoupení.