Hudební obor

Přípravná hudební výchova a výuka hry na nástroje – klavír, keyboard, příčná flétna, zobcové flétny, akordeon, kytara, basová kytara, sólový zpěv, sborový zpěv, improvizace Přípravná hudební výchova pro děti 6 leté představuje, stejně tak jako v přípravné estetické výchově, výuku zábavnou formou. Děti touto zábavnou formou výuky dojdou ke čtení not a hře na zobcovou flétnu. Cílem výuky v 1. pololetí je radost ze hry na flétnu a zpěvu, ve druhém seznámení s nástroji, které si děti zvolí pro svoje další studium hry. Hudební nauka nebývala ve velké oblibě. V naší škole jsme se tedy zaměřili proto na styl výuky, který děti svojí formou upoutal. Výuka byla spojena s praxí a poznáváním, děti měly možnost navštěvovat koncerty a představení, byla pro ně pořádána jejich vlastní vystoupení, zpočátku pro rodiče, později pro veřejnost. Naučily se znát noty a být schopny intonovat z not jednoduchou melodii. Vše ovšem adekvátně ke schopnostem a dispozicím jedince. Starší děti měly hudební nauku zaměřenu na prohlubování hudební teorie, zdokonalování ve hře na zobcovou flétnu a sborovém zpěvu a byly vedeny k interpretační činnosti. V případě, kdy by žák nemohl z jakýchkoli důvodů do vyučování hudební nauky docházet, výuka proběhne individuálně a bude zakončena přezkoušením. Hra na nástroje a individuální výuka zpěvu vychází, stejně tak jako výuka u všech ostatních oborů, z učebních osnov schválených ministerstvem školství, avšak je přihlíženo k požadavkům a cílům samotného zájemce o studium a zejména i k dispozicím jednotlivých žáků. To vyžaduje naprosto nezbytně individuální přístup, který vede ke zvládnutí látky během kratšího časového úseku nebo naopak. V návaznosti na tyto skutečnosti vyžaduje potom tento styl výuky individuální přizpůsobení učebních osnov a dalších notových materiálů. Většina žáků nebude profesionálními hudebníky, avšak na každém musí být znát, že se múzicky vzdělává a musí být patrné výsledky, i když individuálně dle jejich dispozic. Cílem souborové hry, mezioborové spolupráce a interpretační činnosti je prohloubit u žáků způsobilost pro každodenní muzicírování a vytvoření zázemí pro spolupráci s ostatními obory, čímž vznikají další možnosti seberealizace žáků školy a prezentace jejich výsledků.