zithromax im Zusammenhang mit Penicillin €147.91

Charakteristika pedagogického sboru

Škola má průměrně 30 pedagogů. Pedagogický sbor je převážně mladý, genderově vyvážený, odborným zaměřením zcela pokrývá požadavky na vzdělávání všech vyučovaných uměleckých oborů a studijních zaměření. Působí  nejen v hlavním sídle školy, ale i na elokovaných pracovištích.

Pedagogický sbor je tvořen schopnými a akčními pedagogy, kteří jsou schopni pracovat v týmu a neustále rozvíjet svoje znalosti, přinášet do výuky nové metody. Jsou v něm zastoupeni zkušení učitelé, kteří na škole vyučují již řadu let a někteří z nich jsou výkonnými umělci, působícími v různých orchestrech a skupinách. Dále je pedagogický sbor tvořen i mladými, začínajícími pedagogy, kteří absolvovali různé pedagogické stáže doma i v zahraničí, a účastní se rovněž aktivně různých soutěží a koncertů. O kvalitě pedagogického sboru vypovídá řada významných úspěchů žáků v tuzemských i mezinárodních soutěžích, zejména v tanečním oboru, a dále přijetí žáků na střední, vyšší odborné a vysoké školy s uměleckým zaměřením nebo na pedagogické školy. V neposlední řadě svědčí o kvalitě výuky i mnoho koncertů, výstav a dalších veřejných akcí, reprezentace města Blanska  a České republiky.

Ředitelství školy vysílá svoje pedagogy v rámci dalšího vzdělávání pedagogů na různé akreditované semináře, kurzy, přednášky a školení.

Volná pracovní místa pedagogů jsou obsazována na základě výběrového řízení a pohovorů, oslovením výkonných umělců nebo na základě doporučení stávajících pedagogů nebo pedagogů uměleckých středních, vyšších odborných a vysokých škol. Na částečné úvazky jsou zaměstnáváni studenti vyšších ročníků konzervatoří a JAMU, kteří mají  po ukončení svého studia získat, v případě spokojenosti ředitelství, plný úvazek na naší škole.

V hudebním oboru byly zřízeny předmětové komise, které mají svoje předsedy, a ti jsou podřízeni vedoucímu hudebního oboru, jmenovaného ředitelstvím školy. Tento komunikuje o aktuálních poznatcích a problematice s ředitelstvím školy. Samozřejmě není vyloučena ani přímá vazba mezi předsedou předmětové komise a ředitelstvím školy. Další předmětové komise jsou zřízeny v oborech tanečním a výtvarném. V LDO, vzhledem k jednomu vyučujícímu, jedná tento přímo s ředitelstvím  školy. Zřízením předmětových komisí vzniká lepší komunikace, informovanost i zpětná vazba mezi pedagogy a ředitelstvím školy.

Všichni učitelé školy tvoří pedagogickou radu, ve které se řeší několikrát ročně veškeré záležitosti spojené s uměleckým a organizačním provozem školy.