kann ich Azithromycin und Tamiflu einnehmen €119.24

Historie a současnost

V roce 1990 byla založena Taneční škola manželů Jeřábkových /dále jen TŠmJ/ Blansko. Zpočátku byla její hlavní náplní výuka lidových tanců, stepu a současného tance. Škola působila v prostorách tehdejšího Klubu ČKD Blansko. Žákovská základna se postupně rozšiřovala, k tanci bylo přidáno zvykosloví, zpěv a základy hry na zobcové flétny. V té době začala gradovat snaha o založení, resp. přetransformování původní Taneční školy na čtyřoborovou základní uměleckou školu, tzn. s obory tanečním, hudebním, výtvarným a literárně-dramatickým. Po přípravě a zpracování tohoto projektu byla koncepce schválena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a od 1.9.1994 začala škola fungovat v současné podobě. Byla zařazena do sítě škol MŠMT ČR.

Mimo působení v Blansku byla zřizována v okolních obcích elokovaná pracoviště s výukou zejména tanečního oboru, aby bylo zájemcům o výuku usnadněno toto vzdělávání navštěvovat (nemuseli dojíždět do Blanska). Zájem o tento způsob výuky byl žádaný, rovněž snaha o maximální možnou prezentaci žáků a tzv. otevření se veřejnosti začalo být aktuální, a pro žáky i veřejnost zajímavé a žádané.

Veškerá výuka od počátku musela splňovat osnovy výuky a časové plány dle dokumentů vydaných a schválených MŠMT ČR. Další aktivity, jakými byla i nadále činnost např. folklórních souborů Drahan a Drahánek, taneční skupiny pro předtančení, později Star dance Blansko a Tap dance studia Blansko, byla prováděna jako nadstandardní výuka. Pro každý taneční žánr který se v SZUŠ vyučoval jsme měli specialisty pro tento žánr, ale aby bylo možno dosáhnout požadovaných výsledků, neučil každý vše bez ohledu na odbornost nebo zkušenost, ale např. klasický tanec a lidový tanec vyučovala ředitelka školy Miluše Jeřábková, absolventka Taneční konzervatoře Brno a tanečnice ND Brno a  divadla ve Vídni, step vyučoval Roman Matal, tanečník a stepař oceněný Frankem Towenem, žák Radka Balaše a podobně.

Postupem času se stabilizoval učitelský sbor i v ostatních oborech, zejména v oboru hudebním, který se začal rozšiřovat oproti původním předpokladům. Postupně se rozrůstal učitelský sbor jak o interní, tak o externí učitele.

V současné době škola nabízí žákům ucelené a komplexní múzické vzdělání ve všech čtyřech oborech,  seberealizaci, uplatnění jednotlivců, skupin a souborů. Působiště školy se z hlavního sídla školy v Blansku rozšířilo na pobočky zřizované na vesnicích. Ke stěžejním cílům patří prezentace žáků a potažmo školy na veřejnosti, reprezentace školy a města Blanska doma i v zahraničí, což na osobnosti žáků působí také jako motivační a aktivizující prvek k jejich dalšímu vzdělávání a zdokonalování se.

Důležitým znakem školy je mezioborová spolupráce, kooperace je rozvíjena nejen mezi hudebníky, ale např. mezi hudebním a tanečním oborem, tanečním a výtvarným oborem, literárně-dramatickým a hudebním oborem.

Od počátku vzniku školy, vzhledem k dřívějším kontaktům manželů Jeřábkových, se žáci a kolektivy školy zúčastňovali nejen místních vystoupení, vystoupení na regionálních i republikových festivalech, ale dokonce se zúčastňovali i festivalů zahraničních. Byl to např. Světový folklorní festival v Burse v Turecku, Evropské festivaly v Saarbrückenu ve Spolkové republice Německo, v Holandsku, ve Francii, v Polsku, Světový folklorní festival Porto Grande v Portugalsku, celovečerní představení a hudební večery v letoviscích Makarské riviery, setkání škol zemí Visegrádské čtyřky v Mohácsi v Maďarsku, kde účinkovali žáci TO a HO, svoje práce zde vystavovali žáci VO, mezinárodní folklorní festival v Masse v Itálii, Folklórní festival v Levicích na Slovensku a další. Stepařské týmy a jednotlivci Tap dance studia Blansko se pravidelně zúčastňovali republikových, evropských i světových mistrovství ve stepu. Častým účinkováním žáků a pedagogů všech oborů při různých kulturních a společenských akcích ve městě Blansko se škola stala partnerem města.

Žáci školy se taktéž zúčastňují soutěží vyhlašovaných MŠMT ČR, kde postupují do krajských kol. Každoročně je několik absolventů školy přijato na Konzervatoř a další umělecké školy vyššího typu (taneční, hudební, výtvarný).