zithromax-Schuss €117.21

Vybavení školy

Hlavním sídlem školy je budova Dělnického domu v Blansku, který je majetkem města Blanska, ve správě Kulturního střediska města Blanska. V nedávném období prošel Dělnický dům rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací, což přispělo ke zlepšení technické a estetické úrovně školy. Taneční obor disponuje dvěma tanečními sály s tyčemi, zrcadly, klavíry pro korepetici, audio a video technikou, s možností zapůjčení dalšího společenského sálu a hlavního sálu s vybaveným jevištěm, který je využíván na akce většího charakteru i pro HO a LDO.  Pro HO a LDO jsou k dispozici vybavené učebny, pro VO je k dispozici ateliér. Besídky a koncerty HO menšího rozsahu se konají na malém jevišti vybudovaném v jednom z tanečních sálů (S4). VO má možnost prezentovat svoje práce v prostorách  foyer II. Dělnického domu a v předsálí Kina Blansko.

Učebny hudebního oboru v počtu sedmi, jsou v hlavním sídle školy standardně vybaveny pianiny a keyboardy. V jednom ze dvou  tanečních sálů školy je vybudováno pódium s koncertním křídlem, které slouží nejen pro výuku, ale i pro koncertní využití. Podle potřeb jednotlivých specializací a oborů jsou pracoviště školy vybavena dalšími hudebními nástroji, audio technikou a audiovizuální technikou. V případě potřeby má škola možnost si pronajmout další koncertní sál v budově, ve které sídlí, který je vybaven křídlem, s kapacitou cca 100 míst nebo dále velký sál s jevištěm, kde je rovněž koncertní křídlo a sál má kapacitu 350 míst. Dále má škola k dispozici z větších nástrojů cimbál, kontrabas, bicí soupravu a tympány. Jeviště v hlavním sále je vybaveno divadelním světelným parkem a ozvučením. V případě tanečních vystoupení má škola k dispozici baletizol.

Taneční a literárně-dramatický obor využívá k výuce sály školy vybavené didaktickými pomůckami, žíněnkami, gymnastickými koberci a doprovodnými nástroji. V případě větších akcí tanečního oboru, jako jsou např. závěrečná nebo absolventská vystoupení využívá škola již zmíněný velký sál s jevištěm.

Taneční a literárně-dramatický obor má k dispozici bohatě vybavenou kostymérnu, která je každoročně doplňována o další kostýmy.

Výtvarný obor má k dispozici atelier se základním vybavením. Práce žáků výtvarného oboru jsou vystavovány ve foyeru budovy. Absolventské práce žáků jsou vystavovány ve foyeru Kina Blansko.

Na detašovaných pracovištích probíhá výuka hudebního a tanečního oboru ve třídách a tělocvičnách základních škol, které jsou vybaveny pianiny a audiotechnikou.

Všechny učebny a taneční sály v hlavní budově školy a prostory detašovaných pracovišť jsou schváleny pro potřeby výuky hygienou a příslušným stavebním úřadem.

Pro rodiče dětí, kteří na své ratolesti čekají po dobu výuky, jsou v budově určeny prostory pro rodiče (foyer II). Pro potřeby zejména tanečníků a jejich pedagogů jsou v objektu k dispozici šatny a sprchy. Výuka na elokovaných pracovištích probíhá v učebnách nebo tělocvičnách základních škol.

Materiální vybavení je každoročně rozšiřováno, obnovováno a modernizováno. Škola vlastní také množství hudebních nástrojů, které zapůjčuje žákům i pedagogům (např. bicí souprava, cimbál, kontrabas, flétny, housle). Kromě toho škola disponuje dobře vybavenou kostymérnou, která obsahuje kromě kostýmů také řadu rekvizit, náčiní, kulis a dalšího uměleckého inventáře, jenž bývá hojně využíván pro akce školy, případně zapůjčován dle možností i na mimoškolní kulturní akce. Škola disponuje kvalitní zvukovou technikou a ve spolupráci s dalšími partnery (KSMB, Bek Sound, Hifiklub, ARTV a dalšími) má k dispozici venkovní zastřešené pódium 8×6 m, mobilní i stálý světelný park, nahrávání koncertů, zpracování playbecku pro  venkovní akce, pořízení videozáznamů z akcí školy. Škola vlastní rozsáhlý archiv videozáznamů z koncertů, představení a akcí.

Škola dále disponuje nabídkou notového materiálu a odborné literatury, která je pedagogy sledujícími nové trendy ve výuce systematicky rozšiřována ve všech odděleních a oborech, vlastní bohatý výběr CD nosičů a bohatý archiv DVD z koncertů a vystoupení.