zithromax Hypotonie €40.97

Výchovné a vzdělávací strategie

Strategie pro kompetenci umělecké komunikace

 • za použití vhodných metod, prostředků, postupů a pomůcek vedeme žáky k osvojování vědomostí, dovedností, schopností, postojů a návyků v oblasti uměleckého vyjadřování
 • předáváme žákům jak teoretické tak praktické zkušenosti o technice, technikách potřebných k uměleckému vyjadřování a vytváření
 • vedeme žáky za pomocí vhodných ukázek a vzorů k chápání uměleckého díla, k otevřené diskusi a kritickému myšlení
 • umožníme žákovi takový postup a rozvoj, který odpovídá jeho individuálním i věkovým možnostem a schopnostem
 • klademe důraz na trpělivost, pečlivost, nezapomínáme na laskavost, pracujeme s radostí v partnerském dialogu s žákem

Strategie pro kompetenci osobnostně sociální

 • uvědomělou kolektivní a týmovou prací podporujeme a upevňujeme sociální kontakt
 • podporujeme seberealizaci a prezentaci žáků formou vystoupení, přehlídek, výstav k osobnostnímu růstu mladého umělce
 • vhodnou motivací vedeme žáky k pravidelné, promyšlené a kreativní umělecké činnosti, zdůrazňujeme nutnost přípravy a tréninku
 • vychováváme žáky k aktivní spolupráci a vedeme je k odpovědnosti za realizované dílo
 • analyzujeme a hodnotíme žákovo dílo dle předem zvolených odpovídajících kritérií, podněcujeme k sebehodnocení a k hodnocení žáků vzájemně

Strategie pro kompetenci kulturní

 • pěstujeme u žáků smysl pro estetično, cit pro krásu, vytváříme kladný vztah ke kultuře a umění
 • motivujeme žáky i rodičovskou veřejnost k návštěvě kulturních akcí, organizovaných školou i jiných
 • informujeme rodiče a spolupracujeme s nimi tak, aby působení na žáky bylo cílené a komplexní
 • hledáme souvislosti, snažíme se o mezioborové propojení a spolupráci