häufige Nebenwirkungen Azithromycin €105.24

Přípravná estetická výchova

Téměř od počátků existence školy se místo přípravných výchov jednotlivých oborů osvědčila metoda přípravné estetické výchovy, dříve existující pod označením Syntetický obor. Tato výchova spočívá v přípravě dětí předškolního věku, kterým je předkládána veškerá škála uměleckého vyjadřování /tanečního, hudebního, výtvarného a literárně-dramatického/, dále po dohodě s rodiči dostává dítě možnost samostatné profilace a není tak omezeno zařazením na počátku studia do jediného oboru. Má tak možnost vyzkoušet si svoje schopnosti a dovednosti v celé šíři uměleckých žánrů a zaměření. V této tzv. syntetické výchově dítě dostává prostor pro získávání a rozvoj pohybového a tanečního talentu, pro který je vymezena největší časová dotace, což je 30 minut. V dalších 60 minutách má dítě možnost nenásilnou a přirozenou formou, jejímž základem je prolínání a plynulý přechod, pronikat do tajů hudebního, výtvarného a literárně-dramatického světa. Organizace a střídání činností je zcela v kompetenci vyučujícího, přičemž je vyučovací celek, jehož časová dotace činí 2 vyučovací hodiny /dále jen v. h./, zpravidla zastřešen zvoleným tematickým námětem či motivačním příběhem.

Tato forma práce s dětmi předškolního věku je ověřená, osvědčila se léty praxe a jejím výsledkem je téměř 90% pokračování těchto žáků ve studiu vybraného či pedagogem doporučeného oboru, resp. více oborů. Při nedostatečné profilaci žáka může tento navštěvovat přípravnou estetickou výchovu ještě jedním rokem, což vede k diferenciaci na přípravnou estetickou výchovu předškoláků začátečníků a přípravnou estetickou výchovu předškoláků a mladších školáků pokračujících v oboru, kteří dosud nejsou rozhodnuti pro vhodné umělecké zaměření. Systém hromadné přípravy žáků pro studium v jednotlivých oborech má své neopomenutelné klady, které úzce souvisejí se zaměřením školy a výchovně vzdělávacími strategiemi, neboť propojení uměleckých oborů a jejich průřezový charakter je důležitým nosným prvkem moderního výchovně – vzdělávacího systému. V přípravném oboru uvádí žáky do základní problematiky oborů jeden pedagog,  a  pokud citlivým, tvůrčím, originálním a každému dítěti adekvátním způsobem předkládá obsah, má možnost žáky dále poznávat a získat si tak náklonnost mnohdy i uzavřených a bojácných dětí. To vše mu dává možnost odhalit dětský osobnostní potenciál a dále žáky směrovat, potažmo rozvíjet. Stává se prvopočátečním zprostředkovatelem vztahu dítě versus umění, což je v následujícím studiu každého žáka jistě důležitý mezník a odrazový můstek pro další cestu. Výuka je dotována 2 v. h. týdně, přičemž od druhého pololetí může žák začít navštěvovat výuku hry na zvolený nástroj či zpěv ve skupinkách, s časovou dotací půl hodiny týdně.